Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden

Betaling, levering en algemene voorwaarden voor onderhoudsabonnementen en Storingen aan gastoestellen.

Artikel  1.    Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op verwarmings toestellen met een vermogen  gelijk of kleiner dan  45 KW. De toestellen dienen asbestvrij te zijn uitgevoerd.

Artikel  2.    Het abonnement geld is verschuldigd na uitvoering van de al gedane werkzaamheden of middels een al gemaakte mondelinge afspraak, en heeft een looptijd van tenminste 1 jaar, en wordt  telkens stilzwijgend verlengt met 1 jaar tot wederopzegging . Het abonnement geld is onderhevig aan indexering, en wordt elk jaar op 1 September aangepast.  De wijziging van alle tarieven kunt u telefonisch of middels email opvragen. Opzegging van het abonnement kan telefonisch of schriftelijk of via email.

Artikel  3.    Uitsluitingen tarieven staat abonnementsgeld

– Bij toestellen van een ongebruikelijk type en toestellen waarbij onderhoud bijzondere werkzaamheden vergt, kan het abonnementsgeld op een ander tarief worden gesteld of  het abonnement geweigerd worden.
– Als een nieuw abonnement wordt afgesloten n.a.v. een storing word de storing eerst opgelost met inachtneming van het entree bedrag zoals vermeld in de tarievenstaat.
– Als  tijdens het eerste onderhoud bij een nieuwe abonnee blijkt dat het toestel veel of tijdrovend onderhoud behoeft n.a.v. slecht of geen onderhoud in het verleden  kan Edro-Service hiervoor een extra bedrag in rekening brengen.
– Onderhoudscontracten voor  toestellen ouder dan 18 jaar worden niet afgesloten.
– Restitutie van abonnementen of O.G.P. is niet mogelijk.

Artikel  4.     Te verrichten werkzaamheden bij een afgesloten abonnement.

– Het controleren op een goede werking van uw toestel.
– Het verrichten van onderhoud aan het toestel conform richtlijnen van de fabrikant.
– Het onderhoud wordt 1 maal per 12 maanden uitgevoerd, ongeacht of de fabrikant de duur tussen 2 periodieke controles langer  adviseert.

Het kan voorkomen dat het jaarlijks onderhoud enige tijd vroeger of later dan 1 jaar wordt uitgevoerd, dit i.v.m. lopende grotere projecten.
– De periode  van de jaarlijkse onderhoudsbeurt wordt door Edro-Service bepaald.
– De controle /  onderhoud heeft alleen betrekking op alles wat onder de kap van uw verwarmingstoestel zit.
– Eventuele andere werkzaamheden worden  in overleg  tegen het standaard uurtarief uitgevoerd.
– Schade aan het toestel veroorzaakt door de abonnee, medebewoners of derden worden geheel aan de abonnee in rekening gebracht.

Artikel 5. Storingen met een abonnement
– Bij alle storingen onder de kap van de ketel wordt u geen arbeidsloon of voorrijkosten in rekening gebracht.
– Binnen de regio worden geen voorrijkosten of arbeidsloon in rekening gebracht. ( zie artikel 6 )
– Buiten de regio worden wel voorrijkosten en arbeidsloon in rekening gebracht. ( zie artikel 6 )
Overige storingen of werkzaamheden worden volgens de tarievenstaat doorberekent.
– Klachten of storingen aan uw toestel worden wel in rekening gebracht als:
– Door abonnee geweigerde reparatie`s die noodzakelijk werden geacht door Edro-Service tijdens de onderhoud / controle beurt.
– Edro-Service zelfs na schriftelijke berichtgeving niet in de gelegenheid wordt gesteld om het jaarlijks onderhoud uit te voeren binnen de normale werktijd.

Artikel 6. Uitgesloten storingen.
De onderstaande storing vallen niet onder het onderhoudscontract en kunnen tegen het standaard tarief worden uitgevoerd.
– een lage waterdruk in uw installatie
– blikseminslag of andere oorzaken van buitenaf.
– bevriezing van delen van de installatie.
– verkeerde elektrische spanning op het toestel. ( dit hoort +/- 230 Volt te zijn )
– Toestellen waarvan de onderdelen niet meer te leveren zijn.
– Onjuiste bediening van het toestel
– verstoppingen door kalkafzetting of diffusie.
– verstopping van afvoeren
– reparatie, ontkalken of vervangen van binnenwerken (warmtewisselaars ) en ( boilers van Combitoestellen , ook al zit dit onder dezelfde kap.)

Artikel 7. Vervanging van Toestellen
Bij vervanging van toestellen heeft het abonnement betrekking op het nieuwe toestel. Als hiervoor bijzondere omstandigheden ontstaan mag Edro-Service het abonnementstarief aanpassen. ( uiteraard in overleg met abonnee. )

Artikel 8. Bijzondere abonnementen
Alle NIET particulieren zoals bedrijven, scholen, instellingen kunnen in overleg met Edro-Service een Onderhoudscontract afsluiten op maat.

Artikel 9. Wijzigingen betreffende deze voorwaarden.
Deze voorwaarden, abonnementsgelden en bedragen , kunnen door Edro-Service worden gewijzigd.
De algemene voorwaarden zijn bij Edro-Service beschikbaar voor inzage en ook kosteloos verkrijgbaar.
Indien een abonnee niet akkoord gaat met de wijzigingen mag deze het abonnement ten alle tijde op elk moment opzeggen , telefonisch , schriftelijk of middels email.

resistutie van abonnementsgelden is nimmer mogelijk.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Edro-Service is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het schoonmaken of repareren van een toestel of ten gevolge van het feit dat een onderhoudsbeurt, of reparatie of behandeling van een klacht niet of nog niet heeft plaatsgehad, tenzij de schade aan opzet of grove schuld van Edro-Service te wijten is.

Artikel 11. Onderdelen Garantie Plan ( O.G.P.) ten behoeven van Remeha Gaswandketels.
Doel van de overeenkomst is het her leveren en vervangen van service onderdelen, nodig voor het normaal functioneren van de cv ketel welke door storing is uitgevallen. Onderdelen Garantie Plan is voor de totale duur van 10 jaar ( inclusief de 2 jaar fabrieksgarantie ). Onderdelen Garantie Plan is alleen mogelijk in combinatie met een onderhouds / service abonnement bij Edro-Service welke onderhevig is aan jaarlijkse indexering. ( zie overige voorwaarden m.b.t. het onderhoudsabonnement. ) ( Ter verduidelijking betekent dit dat u binnen deze 10 jaar , 9 keer het jaarlijks abonnement geld verschuldigd bent. ) De eerste betaling is 1 jaar na plaatsing datum van de nieuwe ketel en het tarief is onderhevig aan indexering.
Uitsluitingen: manteldelen, elektroden, glaszekeringen, en pakkingen.
Uitgesloten van Garantie is : uitval door defecten als gevolg van: Achterstallig onderhoud of nalatigheid, Blikseminslag en brand, natuurrampen, aantasting door vervuiling van de cv-installatie, Toepassing van leidingen en/of koppelingen die zuurstofdiffusie veroorzaken.

Artikel 12.

Geleverde  materialen blijven ten alle tijde volledig eigendom van Edro-Service tot het moment dat het volledige factuur bedrag is voldaan.

Artikel 13. Aanvullende bepalingen
Edro-Service behoudt zich het recht te alle tijden zonder opgaaf van reden een abonnement te weigeren, niet te of te doen beëindigen en deze voorwaarden te wijzigen. Edro-Service behoudt zich het recht voor deze voorwaarden geheel te beëindigen met een opzegtermijn van een jaar.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 Mei 2011

Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 23 Mei 2011

Adres: de Brinkies 4 7863 TM GEES,  0648350867, email:info@edro-service.nl